Процедура № 6926 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Малко Търново 23.01.2024 127,600.00 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Открит конкурс
Предмет „Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временен склад до адрес на краен потребител в населените места в териториалния обхват на ТП „ДГС Малко Търново“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.