ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГТ - III ЕТАП ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГТ - II ETAП Списъци на допуснатите и класирани имоти и на недопуснатите имоти на първи етап по Правилата за закупуване на горски територии от ДП по чл.163 от ЗГ Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година, мярка 8.4. „Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони : Европа инвестира в селските райони”. Административен договор с ДФ „Земеделие” № BG06RDNP001-8.002-0001-C01/02.04.2020 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Започна приемът на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии от ДП по чл. 163 от ЗГ за 2021г. Информация за единични цени за 1 дка на закупени поземлени имоти в горски територии за 2020г. Африканска чума по свинете - телефони за сигнали Прием на заявки за участие в провеждането на електронни процедури за реализация на дървесина.

Обща информация

Общата площ на горските територии управлявани от ТП „ДГС-Малко Търново" е 14714.4 ха.Територията на същото е разположена в най-южната част на Бургаска област и заема част от северните склонове на Странджа планина. Попада изцяло в Община Малко Търново, върху цялото землище на гр.Малко Търново и части от землищата на селата : Бръшлян, Стоилово, Граматиково и Звездец. В горско административно отношение ДГСМалко Търново" е ТП към ЮИДП - гр.Сливен,в обсега на дейност на РДГ - гр.Бургас.
ТП „ДГС-Малко Търново" е разположено в най-южната част на българска Странджа, непосредствено до държавната граница с Република Турция. Релефът му е хълмисто-предпланински, като постепенно на югозапад се издига , за да достигне най-високата си точка в цяла българска Странджа- вр.Градище 709 м.н. в.(подотдели 74 „р", 75„г" и 78 „а").
Най-ниската точка на стопанството е при водослива на Влахов дол с р.Велека-40м.н. в., подотдел 240 „ш".
Характерни за територията на стопанството са заоблените форми, стръмните и врязани речни долини, на места ждрелоподобни. Преобладават терени с надморска висичина от 150-450м. - 87,4% от дървопроизводителната площ. Поради насечения характер на терена преобладават стръмните и наклонените терени, заемащи съответно 49,1% и 40,6% от дървопроизводителната площ.
В хидроложко отношение района на ДГС-Малко Търново се характеризира с непостоянен воден режим на реките и доловете. Хидрографската мрежа на стопанството е образувана от водосборните басейни на реките Велека и Резовска.
Основните скали са различните видове шисти, които имат преобладаващо разпространение (61.5% от територията на стопанството), няколко вида варовици и гранити.