slide

Документи | ДГС Малко Търново

План-сметка за сеч, разкройване и кубиране на прогнозно количество дървесина до временен склад със собствени работници при извеждане на техническа сеч - просветляване на траен горски път в м. "Мекиш" на територията на ТП "ДГС Малко Търново"
Файл
Добавен
21.05.2024 / ДГС Малко Търново
Указания за издаване на позволителни за НГП-диворастящи гъби и плодове
Файл
Добавен
24.04.2024 / ДГС Малко Търново
информация за планираното по ГСП ползване за стопански цели на недървесни продукти
Файл
Добавен
19.03.2024 / ДГС Малко Търново
указания за издаване на позволителни за недървесни горски продукти-диворастящи гъби и плодове
Файл
Добавен
19.03.2024 / ДГС Малко Търново
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38 ОТ „НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ“ ЗА ТП ДГС МАЛКО ТЪРНОВО"
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Малко Търново
Обявление, местни търговци
Файл
Добавен
12.11.2021 / ДГС Малко Търново
Обявление
Файл
Добавен
12.06.2020 / ДГС Малко Търново
Обявление за количествата дървесина, които ще бъдат предоставени на местни търговци през 2018г.
Файл
Добавен
15.11.2017 / ДГС Малко Търново
Доклад за сертификация на горите
Файл
Добавен
11.09.2017 / ДГС Малко Търново
Доклад за горите с висока консервационна стойност в ТП ДГС Малко Търново.
Файл
Добавен
19.07.2017 / ДГС Малко Търново
Годишен план за ползване на дървесина за 2017г.
Файл
Добавен
15.11.2016 / ДГС Малко Търново
Указания за провеждане на процедурите за продажба на дървесина от първа тръжна сесия на 2017г.
Файл
Добавен
09.11.2016 / ДГС Малко Търново