slide

Заповеди | ДГС Малко Търново

Заповед № РД 49-74 / 08.03.2024 год. за изменение Заповед № РД 49-144/25.04.2013 год. Образец на позволително за ползване на недървесни горски продукти-диворастящи гъби и плодове
Файл
Добавен
19.03.2024 / ДГС Малко Търново
Заповед РД 49-73 / 08.03.2024 год. - цена за ползване на диворастящи гъби и плодове
Файл
Добавен
19.03.2024 / ДГС Малко Търново
заповед паша
Файл
Добавен
19.03.2024 / ДГС Малко Търново
Заповед за забранените отдели за пашуване
Файл
Добавен
27.03.2023 / ДГС Малко Търново
Заповед № 773/22.08.2018г. на Изп. Директор на ИАГ
Файл
Добавен
29.08.2018 / ДГС Малко Търново