slide

Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
378 ДГС Малко Търново “Избор на изпълнител за превоз на работници за извършване на лесокултурни дейности на територията на ТП „Държавно горско стопанство Малко Търново” 23.03.2016
331 ДГС Малко Търново Информация плащания ДГС Малко Търново 24.11.2015
272 ДГС Малко Търново договаряне без обявление чрез борсов посредник за доставка на горива за нуждите на ТП ДГС Малко Търново. 09.09.2015
268 ДГС Малко Търново „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на работниците и служителите на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАЛКО ТЪРНОВО” 08.09.2015


115 ДГС Малко Търново Ремонт и доставка на части и окомплектовка на МПС, предоставени за управление на ТП ДГС Малко Търново”: 06.04.2015

82 ДГС Малко Търново Информация по чл.44 ал.10 ДГС МАЛКО ТЪРНОВО 27.03.2015
62 ДГС Малко Търново "Доставка чрез покупка на два броя GPS - устройства, ведно с необходимия софтер за нуждите на ТП ДГС-Малко Търново" 25.02.2015