Процедура № 6695 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Малко Търново 29.05.2023 123,002.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2306 „Мечи дол“ (подотдели: 6:а; 7:е; 8:а; 41:о; 43:ж; 55:а), № 2309 „Каменски дол“ (подотдели: 165:и; 166: в, е; 167:о) и № 2314 „Качул“ (подотдели: 164:п; 169:а, б, в, е; 173:у; 174:б, в) от ЛФ за 2023 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Малко Търново“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2306, 2309 и 2314 избк, гбр, изгор, бб, чб, бл, цр, трп, 304 куб.м. 718 куб.м. 60 куб.м. 1262 куб.м. 833 куб.м. 305 куб.м. 3482 куб.м.

Документи