Процедура № 6413 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Малко Търново 15.12.2022 123,096.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2303 „Кустиева лъка“ (подотдели: 12:у; 22:к; 23:м; 24:и, н; 52:а, б; 62:е), № 2316 „Върбата“ (подотдели: 151:е; 175:а; 176:а, б, е, ж; 177:б, в, е; 178:ж; 191:з) и № 2319 „Малко Драганово“ (подотдели: 237:л, п, р, с) от ЛФ за 2023 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Малко Търново“ за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2303 „Кустиева лъка“; 2316 „Върбата“; 2319 „Малко Драганово“ чдб, дб, мждр, бл, избк, цр, гбр, изгор, срлп, кгбр, чб, бб 129 куб.м. 44 куб.м. 14 куб.м. 421 куб.м. 276 куб.м. 136 куб.м. 1020 куб.м.

Документи