Доклад за горите с висока консервационна стойност в териториалния обхват на ТП ДГС Малко Търново

Доклад за горите с висока консервационна стойност в териториалния обхват на ТП ДГС Малко Търново