Обща информация

ДГС Малко Търново

"Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен
Общата площ на горските територии управлявани от ТП „ДГС-Малко Търново" е 14714.4 ха.Територията на същото е разположена в най-южната част на Бургаска област и заема част от северните склонове на Странджа планина. Попада изцяло в Община Малко Търново, върху цялото землище на гр.Малко Търново и части от землищата на селата : Бръшлян, Стоилово, Граматиково и Звездец. В горско административно отношение ДГСМалко Търново" е ТП към ЮИДП - гр.Сливен,в обсега на дейност на РДГ - гр.Бургас.
ТП „ДГС-Малко Търново" е разположено в най-южната част на българска Странджа, непосредствено до държавната граница с Република Турция. Релефът му е хълмисто-предпланински, като постепенно на югозапад се издига , за да достигне най-високата си точка в цяла българска Странджа- вр.Градище 709 м.н. в.(подотдели 74 „р", 75„г" и 78 „а").
Най-ниската точка на стопанството е при водослива на Влахов дол с р.Велека-40м.н. в., подотдел 240 „ш".
Характерни за територията на стопанството са заоблените форми, стръмните и врязани речни долини, на места ждрелоподобни. Преобладават терени с надморска висичина от 150-450м. - 87,4% от дървопроизводителната площ. Поради насечения характер на терена преобладават стръмните и наклонените терени, заемащи съответно 49,1% и 40,6% от дървопроизводителната площ.
В хидроложко отношение района на ДГС-Малко Търново се характеризира с непостоянен воден режим на реките и доловете. Хидрографската мрежа на стопанството е образувана от водосборните басейни на реките Велека и Резовска.
Основните скали са различните видове шисти, които имат преобладаващо разпространение (61.5% от територията на стопанството), няколко вида варовици и гранити.
cta-panel-image
news-panel-image
  • ДГС-Малко Търново и ДПП "Странджа" отбелязаха заедно Седмицата на гората

    Бяха посадени фиданки от Дуглазка ела

  • 4 200 фиданки бяха залесени от горски служители край Малко Търново

    Залесяванията по повод Седмица на гората продължават.